Prywatna Pracownia Pedagogiczna, Olsztyn, ul. Grabowa 16, tel. 506 471 565

O mnie

Marianna Burdyło

 • pedagog
 • logopeda
 • terapeuta pedagogiczny
 • nauczyciel nauczania początkowego

Kwalifikacje zawodowe

 • dyplom mgr pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • dyplom Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
 • dyplom Podyplomowych Studiów Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego
 • egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej

Doskonalenie zawodowe

          Kursy

 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania (2015 r.)
 • Diagnoza i terapia afazji (2009 r.)
 • Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w dysleksji (2009 r.)
 • Dziecko nadpobudliwe - wychowywać czy leczyć? (2008 r.)
 • Metody terapii indywidualnej dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (2008 r.)
 • System zapewniania jakości pracy szkoły/placówki (2005 r.)
 • Tworzenie szkolnego systemu zapewniania jakości (2003 r.)
 • Mierzenie jakości pracy szkół i placówek (2003 r.)
 • Dysleksja - teoria, podstawy diagnozy i terapii (1995 r.)
 • Kompetencje kluczowe w nauczaniu zintegrowanym (1999 r.)

          Warsztaty

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej (2010 r.)
 • Konstruowanie narzędzi do badania jakości pracy uczniów (2001 r.)
 • Metody pracy z uczniem inspirowane pedagogiką C. Freineta (2000 r.)
 • Budowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (1999 r.)
 • Projektowanie - program wychowawczy szkoły (1999 r.)
 • Terapia pedagogiczna starszych uczniów dyslektycznych (1996 r.)
 • Terapia pedagogiczna uczniów w młodszym wieku szkolnym (1995 r.)
 • Logoterapia (1993 r.)

          Szkolenia

 • Jak komunikować się z rodzicem i dzieckiem? (2016 r.)
 • Dziecko prowokujące - trudny rodzic (2016 r.)
 • Propozycja terapii specyficznych zaburzeń w rozwoju językowym (2013 r.)
 • Praca z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo (2007 r.)
 • Ewaluacja szkolnych systemów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów (2006 r.)
 • Diagnozowanie i badanie osiągnięć uczniów (2004 r.)
 • Plany wynikowe (2004 r.)
 • Unia Europejska - historia, instytucje, polityki oraz proces integracji Polski z UE (2003 r.)
 • Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej (2001 r.)
 • Metody i techniki aktywizujące (2001 r.)
 • Awans zawodowy nauczycieli (2001 r.)
 • Psychologiczne, prawne i społeczne aspekty przemocy (2000 r.)

          Konferencje

 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna - Jak skutecznie wspierać rozwój mowy u dzieci - Wyzwania stojące przed współczesnym logopedą (2017 r.)
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna - Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii (2013 r.)
 • Międzynarodowa konferencja SLI - Specyficzne zaburzenia językowe. Diagnoza, prognoza, interwencja (2012 r.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (2010 r.)
 • Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny (2008 r.)
 • Od diagnozy do terapii logopedycznej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego (2006 r.)
 • Ewaluacja a praktyka pedagogiczna (2005 r.)
 • Rodzice, nauczyciele, uczniowie - partnerzy w procesie wychowania (2004 r.)
 • Wsparcie logopedyczne w procesie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z zaburzeniami mowy (2003 r.)
 • Zarządzanie strategiczne - wybór i budowanie strategii działania organizacji (2003 r.)
 • Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli (2001 r.)

Stopień awansu zawodowego

        nauczyciel dyplomowany

Doświadczenie zawodowe

 • terapeuta w zakresie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych
 • nauczyciel  przedszkola
 • dyrektor przedszkola
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
 • nadzór pedagogiczny
 • opracowanie metod i form pracy pedagogicznej (współpraca z wydawnictwem)